Zaměřujeme se na:

Ranou logopedickou intervenci – pro děti 2-3 let

Pokud dítě nemluví, mluví málo nebo nerozumí a rodiče by rádi zhodnotili stav svého dítěte. Poradíme, jak s dítětem cíleně pracovat a komplexně rozvíjet jeho dovednosti, které pomáhají v rozvoji řeči.

Nabízíme i kurzy pro rodiče, kde se naučí osvojovat si jednotlivé řečové strategie, jak vhodně stimulovat vývoj řeči u svého dítěte.

Vývojové poruchy řeči – vývojovou dysfázii, opožděný vývoj řeči

Poruchy výslovnosti

Poruchy plynulosti řeči – koktavost, brebtavost

Poruchy autistického spektra

V terapii preferujeme komplexní přístup s využitím konceptů orofaciální terapie, myofunkční terapie, neurovývojové stimulace a senzorické integrace.

Komplexnost zajišťujeme spoluprací s dalšími odbornostmi – ORL a foniatrie, neurologie, psychologie, ortodoncie a rehabiltace.